Kněz

Kněží

Jsou to ti, kdož zasvětili svůj život službě bohům. Bohům, kteří skrze ně promlouvají a propůjčují jim svou moc. Bohů je však mnoho a rovněž i způsobů jak je uctívat. Proto jsou kněží rozdělení do tří skupin, které se liší v přístupu, jak danému bohu slouží. Zvolený kněžský archetyp musí odpovídat charakteru uctívaného božstva, svou volbu musí každý kněz obhájit u mistra kněze.

 

Kněz smrti (archetyp)

Tento kněz nejčastěji slouží bohům temnějším a zlověstnějším, leč není tomu tak vždy. I ten nejmírumilovnější bůh občas potřebuje služebníka, jenž vezme situaci pevně do rukou a zachrání vyvolený lid před útlakem nepřátel. Kněz, který se vydá touto cestou, časem získá moc uvrhnout protivníky svého boha do hlubin nejhlubšího zatracení. Těm, kteří stanou po jeho boku, umožní na krátký čas překonat i samu smrt a pokračovat v boji. Otázka zní: Kdo má dost odvahy vydat se touto cestou?

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň
Dovednosti nepovinné, přístupné všem povoláním

 

Kněz řádu (archetyp)

Slouží bohům, kteří zosobňují přirozený běh světa, jsou stálí a neměnní. Kněz řádu je sice jak schopný bojovník, tak i léčitel, ale hlavní je pro něj atribut jeho boha. Tím může být cokoliv, co si zaslouží zbožštění. Láska, statečnost, štěstí, plodnost, náhoda, voda či jiné živly; zkrátka vše, co stojí za to, aby se k tomu obrátil nějaký bůh.

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň
Dovednosti nepovinné, přístupné všem povoláním

 

Kněz života (archetyp)

Kněz života nejčastěji slouží bohům, jež propůjčují svou moc ku pomoci ostatním živým tvorům. Oproti předešlým dvěma kolegům jsou jeho bojové schopnosti mizivé, avšak o to větší je jeho schopnost léčit zraněné a nemocné. Právě tento fakt jej činí velice oblíbeným a získává tak snadno pro svého boha věřící.

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň
Dovednosti nepovinné, přístupné všem povoláním

 

Tabulka kněžských kouzel

Tyto kouzla mohou sesílat pomocí svaté moci, kterou načerpali při modlitbě.

Smrt Řád Život
1. Úroveň 1. Úroveň 1. Úroveň
Efekt "Lehké" Efekt "Štít" Vyléčení všech lehkých zranění
Efekt "Past" ... ...
2. Úroveň 2. Úroveň 2. Úroveň
Efekt "Mráz" ... Vyléčení všech zranění (lehkých i těžkých)
3. Úroveň 3. Úroveň 3. Úroveň
Efekt "Vlna" ... Vyléčení všech nemocí / otrav
Efekt "Žár" ... Efekt "Strach"

 

Veškeré magické bojové efekty lze sesílat do vzdálenosti 10 kroků. K jejich seslání je třeba pronést krátkou modlitbu o nejméně 10 slovech.

Veškerá léčivá kouzla se aplikují přiložením ruky na zranění a pronesením modlitby alespoň o 30 slovech.

 

Volba víry

Při výběru víry je velmi doporučeno zvolit si jedno z již zavedených náboženství. Ve hře je jich dostatečný počet a jejich seznam naleznete v odkazu na konci této stránky.

Každý hráč si rovněž může vymyslet i náboženství vlastní. Měl by, ale brát v potaz, že toto náboženství by mělo být smysluplné, schopné přežít do dalších ročníků a něco jeho vyznavačům přinášet (být herně zajímavé). Není žádoucí vymýšlet nic extrémně nevyhraněného, protože hráči o taková náboženství mívají jen minimální zájem.

Nové náboženství by také nemělo být jen záležitostí trolení. Právě takovéto počiny totiž do značné míry sabotují hru, a proto již nebudou žádným způsobem akceptovány a tolerovány.

 

Činnosti náležející povolání kněze

Při vykonávání všech těchto činností je nezbytná přítomnost mistra kněze.

Vytvoření oltáře

Pro kněze je oltář, co pro kováře kovadlina. Má-li kněz být ve službách daného boha, musí pečovat o jeho oltář a chránit ho před znesvěcením. Vytvoření nebo zvelebení oltáře proto vždy bude první zkouška adepta na kněžské zasvěcení. Oltář mu pak bude poskytovat přirozené prostředí pro kněžské činnosti. Pěkné provedení oltáře zároveň může pomoci s nakloněním bohů při ceremonii.

Oltář musí být umístěn na herním území, kam můžou vstoupit cizí hráči (žádný soukromí stan atd...). Mělo by to být označené, vizuálně ohraničené, očištěné, místo stylizované tak, aby bylo příjemné a odpovídající víře. Kolem musí být dostatek prostoru pro uctívače.

Na oltáři nesmí chybět fyzický symbol víry. Dále musí součástí každého oltáře být miska na žehnání či vytváření svěcené vody a prostor na obětiny.

Vykonání ceremonie

Zatímco mše je zcela rutinní hromadnou modlitbou k danému bohu, ceremonie je modlitbou vyjímečnou, prováděnou pouze za dozoru mistra kněze. Skrze ceremonii pak může kněz při zapojení ostatních věřících daného boha požádat o zázrak. Zda se však zázrak objeví je pouze na vůli bohů. Povaha provedení ceremonie je záležitostí vkusu kněze. Neměla by však trvat déle než 10 minut, protože ani bohové si nemohou dovolit plýtvat časem. V rámci ceremonie se doporučuje přinést božstvu dary a obětiny, případně jinak prokázat svou náklonnost. Bohové musí být přesvědčeni, že zázrak věnují pouze skutečně oddaným. 

Požadavek na zázrak může vypadat jakkoliv. Čím víc by, ale mohl narušit běh světa, tím spíš se nestane. Bohové obvykle neprovádějí zázraky s přímým negativním dopadem na jiné bytosti, a to ani skrze vydání informace ("Kdo zabil Pepu?", "Chystá tato frakce převrat?").

Vytvoření chrámu

Každá církev by měla mít svého chrámu jako každý dub svého kmene. Je to místo, kde se mohou věřící scházet, vědouc, že jejich bůh je jim zde nejblíž. Mše vykonávané uvnitř chrámu jsou silnější a garantují tak knězi více kněžské moci.

Chrám by měl být pevnou budovou s oltářem uvnitř, vyzdoben předměty symbolizujícími daného boha. Je-li stavba budovy v rozporu se zásadami daného božstva, nechť provedení chrámu církev konzultuje s mistrem knězem. Pěkné ztvárnění chrámu může pomoci s nakloněním bohů při ceremonii a nejmocnější z knězů zde možná dokáže vytvořit relikvii.

Vytvoření relikvie

Každé z božstev může mít až tři relikvie - svaté předměty zázračné moci. Ty mohou vytvořit jen ti nejmocnější kněží, kteří za tímto účelem budou muset podstoupit krutou zkoušku. Každá relikvie je předmět nabytý svatou mocí, s jehož pomocí lze vykonávat zázraky. Povaha zázraků činěných relikvií záleží na vůli daného boha, nikoli kněze, který ji stvořil.

 

Co od hry kněze očekávat

V rámci hry za povolání kněze se hráči seznámí s praktickými základy rétoriky. Metodami, jak se lépe vyjadřovat před publikem nebo jak snížit míru stresu při veřejném vystupování.

V rámci zkoušek pak budou mít mimo jiné i úkoly jako shromažďování věřících, tvorbu oltářů, psaní svitků nebo poznávání vztahu postavy s jeho božstvem.

 

Co si připravit na hru kněze

Flakónek - Alespoň jeden na svěcenou vodu.

Kostým - Měl by odpovídat povaze daného boha a působit reprezentativně (nebýt oblečen jak dřevorubec).

Modlitby - Na seslání jakéhokoli kněžského kouzla je potřeba odříkat modlitbu alespoň o 10, nebo 30 slovech. Je dobré si něco připravit předem.

Miska či kalich - Nutnost pro vytváření svěcené vody, obětiny...

Představa o vzhledu oltáře či chrámu - Je dobré si toto promyslet už předem a brát v potaz požadavky psané v textu o činostech povolání kněze.

Rekvizity na oltář či chrám - Svíčky na baterky, kosti, obřadní zbraně, látky, nádoby, symboly, sochy, idoly, paroží... To vše se může hodit.

Symboly - Každý správný kněz musí znát symboliku svého božstva a tyto symboly mít u sebe.

 

Odkazy

FB skupina Zlenice - Kněží: Zde!

Facebook na mistra kněze: Zde!

Jak si vybrat správné náboženství (dokument od Mirka Vlacha): Zde!

Ostatní: Sesílací tabulky knězeHerbář

Podklady k tisku pro ty kteří plánují vyrábět větší množství výrobků (musí si vytisknout sami). Počítá se s formátem A5:

Štítky (Extrakty z bylin)Štítky (Svěcená voda)