Základní pravidla

 

Úvod

Zlenice jsou LARP koncipovaný jako fantasy svět pro účastníky starší patnácti let.

Účastníci od patnácti do osmnácti let budou do hry vpuštěni jen s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.

Neherní informace, tedy jak správně simulovat herní situace ve skutečnosti (pravidla, pokyny organizátorů), shrnují tato nebo jiná rozšiřující pravidla.

Výchozí herní informace, čili povědomost o fantasy herním světě, uvádí legenda hry (web hry), další je záhodno si obstarat hraním.

Základní povinností každého účastníka hry je dodržovat, vedle zákonů a jiných obecně platných norem ČR, veškerá pravidla a pokyny pořadatelů. Je také povinen v průběhu hry nebýt pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek. Pořadatelé si vymiňují právo vyloučit v případě porušení těchto pravidel jakéhokoli účastníka ze hry, bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

!!!Každý hráč musí mít u sebe, po celou dobu hry, herní glejt aktuální postavy!!!

 

Herní doba

Herní doba je stanovena přibližně od 8:00 do 20:00, směrodatná je v tomto případě viditelnost.

V noci mohou probíhat různé herní události iniciované přímo organizátory, včetně nočního boje podle pravidel pro noční boj.

Hráči mohou v noci vykonávat činnosti za účelem vytváření herní atmosféry, ale nesmí iniciovat žádný boj, zabíjení a jiné ovlivňování ostatních postav.

 

Herní objekty a předměty

Na herním území se rozkládá herní svět, který zahrnuje jak všechny objekty skutečné (les, potok…), tak objekty herní, většinou označené cedulkou s popiskem (např. hrad). Hráč by si neměl brát na herní území neherní předměty (až na nutné výjimky). Hráčům je též zakázáno využívat moderní komunikační přístroje pro komunikaci jakýchkoliv herních informací.

Každý herní předmět je představován předmětem skutečným. Než si hráč vezme skutečnou věc do hry jako herní předmět (vyjma drobných předmětů osobní potřeby), je potřeba jej nechat označit v registraci.

Skutečné předměty je zakázáno reálně ničit a poškozovat. Herní předměty hráčů je možné zničit pouze herně a smí být hráči odebrány jen na nezbytnou dobu herní situace (např. výslech zajatce). Všechny herní předměty organizátorů (např. herní mince) jsou majetkem organizátorů a hráči (postavy) se o ně mohou navíc obírat. V případě herní likvidace herního předmětu organizátorů (zničení, zakopání) jej vracejte do podsvětí.

Herní popisky nesou informace dvojího druhu. Jsou to informace obecné, které upozorňují na to, že daný objekt je například hrad, nebo informují hráče, že se jeho postava nakazila nemocí… Pak tu jsou informace podrobnějšího rázu zpravidla popisující danou mechaniku. Tuto informaci ví hráč (a řídí se jí), ale hráčská postava nic netuší. Ve hře jsou postupy jak se tyto informace může dozvědět, jen je potřeba na ně přijít. Například, pokud si postava nasadí prokletý prsten hrabivosti, který nese popisek vysvětlující mechaniku hraní hrabivosti (třeba, že dvakrát denně musí něco ukrást), postava sama o sobě neví, že najednou po nasazení prstenu začala být hrabivá, ani, že jí prsten nutí dvakrát denně krást. Prostě tuto mechaniku odehraje a o svém prokletí se případně dozví, až podle vývoje hry (někdo jí na to upozorní, mág identifikuje prsten atd.).

Ne se všemi herními předměty lze manipulovat nebo je sbírat. Některé herní předměty vyžadují pro manipulaci nějakou dovednost nebo prerekvizitu. Příkladem jsou bylinky.

 

Herní území a tábořiště

Herní území je oblast v terénu označená organizátory.

Tábořiště (včetně označené přístupové cesty) je místo v terénu určené pro stany hráčů (a přístup k nim), které není součástí herního území.

Pokud se účastník hry pohybuje po herním území, je postavou a hraje. Hráč se tedy nesmí pohybovat po herním území, nemá li aktuálně živou postavu. Jedinou výjimkou je přesun mrtvoly nejkratší cestou na hřbitov nebo k registraci. Hráč coby postava se nesmí pohybovat (a jakkoli herně jednat) mimo herní území.

 

Manipulace s ohněm

V přilehlém lese (prostor za viaduktem) je přísně zakázáno zapalovat jakýkoliv oheň (včetně cigaret).

Je zakázáno budovat ohniště. Povoleno je používání přenosných ohnišť, kdy je oheň oddělen od země. Tato ohniště je potřeba nahlásit organizátorům. 

Použití malých plynových vařičů k ohřátí jídla je povoleno, jen je nutné dbát na požární bezpečnosti.

 

Bezpečnost a přerušení hry

Každý účastník hry by se měl řídit při každém svém konání nejen pravidly, ale také zdravým rozumem.

V případě hrozícího nebezpečí může kdokoliv přerušit hru ve svém okolí zvoláním "Hra stop" a po vyřešení situace ji spustit zvoláním "Hra jedem". Zneužití tohoto pravidla bude tvrdě postihováno.

Během hry je možné použít i další heslo "Rudá stop". Toto heslo slouží k zastavení hry v případě, kdy situace zajde až příliš daleko a vystaví hráče neúměrnému tlaku. Neplatí jen pro fyzické stavy, ale i psychické (nepřiměřený psychický nátlak, hrubé, nevyžádané ponižování). Po vyřešení dané situace je vhodné následně použít heslo "Hra jedem".