Účast nezletilých

Účast nezletilých na Zlenicích je podmíněna písemným souhlasem zákonného zástupce. V rámci tohoto souhlasu přebírá zákonný zástupce plnou odpovědnost za výše zmíněnou osobu po dobu konání akce.

Nad osobou mladší 15 let zákonný zástupce zároveň vykonává dohled, nebo dohled předá dozorující osobě, která spolu se "Souhlasem zákonného zástupce s účastí nezletilého dítěte na akci Zlenice 2024" předá při registraci i "Čestné prohlášení o převzetí odpovědnosti za svěřenou osobu na akci Zlenice 2024". Dozorující osoba musí být přítomna u registrace nezletilé osoby.

Dále je nutné, aby rodič zvážil, zda je jeho dítě již dostatečně rozumově vyspělé pro plnohodnotnou účast na hře. Na registraci pak nahlásí, zda dítě vstupuje na akci jako hráč, nebo jako nehrající dítě.

Vstupuje-li dítě na akci jako hráč, požaduje se po něm plná znalost a respektování pravidel herních mechanik.

Vstupuje-li dítě na akci jako nehrající osoba, pak se musí po celou dobu akce zdržovat v dohledu dozorující osoby. Ani dítě, ani dozorující osoba v tuto chvíli nesmí vstupovat do hry jinak než v rámci dialogů a jakkoliv narušovat její průběh (např. manipulací s herními předměty).

 

Souhlas zákonného zástupce: Zde!

Čestné prohlášení o převzetí odpovědnosti: Zde!