O magické energii

Jak již bylo zmíněno v pojednání o sférách a astrálech, magenergie je všudypřítomná. Lze ji chápat jako energii, která proudí všemi sférami, ačkoli v některých sférách jí je méně než ve sféře Tornelionské. V jiných zase pravděpodobně více. Její proudění je usnadněno ztenčeninami a abnormalitami v oponách sfér. Těmto se říká magenergetická (zkráceně magická) zřídla. Magickým zřídlům se věnuje separátní pojednání.

Magenergii je vhodné si představit jako energetické proudění. Tak, jako každé jiné energetické proudění, i magenergie se skládá z vícero podsložek, které nazýváme frakcemi. Různé bytosti se naučili frakce více či méně využívat při praktikování svých řemesel. U některých je využívána pouze jedna frakce magenergie. Tak je tomu například u druidů, kteří jsou specializovaní na využívání té frakce magenergie, která je již prvotně zpracována živými tvory nebo rostlinami. Druidi jsou velice dobří v léčebných rituálech – tato skutečnost se často přičítá právě původu jimi využívané frakce magenergie. Je vhodné poznamenat, že navzdory tomu, že druidi využívají jedinou frakci magenergie, dokáží ji zužitkovat velice efektivně.

Alchymisté též využívají jen několik málo frakcí magenergie. V rámci jednoho ze svých odvětví také získávají dané magenergetické frakce z rostlin, při jejich procesech ovšem dochází k vytěžení daných frakcí (a zničení dané rostliny). Jejich mísením pak získávají různé magické lektvary. Alchymisté jsou schopni tyto frakce získávat buď s použitím theolitu, nebo bez něj. Ve druhém případě ovšem složitější extrakcí z magických tvorů a rostlin. Použití theolitu je vázáno specificky na Brožov, alchymistické postupy zjednodušuje a činí je efektivnějšími (a etičtějšími).

Mágové jsou naproti tomu schopni využívat vícero frakcí magenergie, ovšem s mnohem nižší účinností. Z tohoto důvodu vyžadují pro své aktivity vyšší množství energie. Primárním zdrojem magenergie využívané mágy je tzv. astrální magenergie, tedy energie k nám plynoucí z jiných sfér, resp. skrze sféry. Ačkoli je tato energie všudypřítomná, mnohonásobně vyšší je v místě magických zřídel, kolem kterých se pak bytosti magii praktikující koncentrují, ale o tom je pojednáno jinde.

Stojí za zmínku, že termín magická zřídla byl v minulosti používán i u alchymistů. Magická zřídla, tak jak jsou chápány mágy, nazývali alchymisté magickými víry. Toto je ovšem zastaralá terminologie, která zanikla s objevem theolitu (alespoň v oblasti Brožova), který změnil mnohé alchymistické postupy. Podle toho, jak dnes chápeme magii, se zdá, že to, co alchymisté nazývali magická zřídla, jsou ve skutečnosti boční slabé probublávání magenergie v okolí magických vírů - vortexů (dle staré terminologie).

Jak již bylo řečeno výše, mágové jsou schopni zužitkovat vícero frakcí magenergie, ne však všechny. Jediné známé bytosti, které jsou schopné efektivně zužitkovat všechny frakce magenergie, jsou bohové a jim rovné bytosti. Jimi zpracovaná a následně využívaná energie se obecně nazývá "svatou mocí". Plné využití potenciálu magenergie jim mimo jiné propůjčuje schopnost část této energie předat jiným živým bytostem. Bohové ale musí vždy zároveň posloužit jako usměrňovače předávané energie, tudíž plně rozhodují o tom, jakým způsobem může být u dané bytosti tato energie použita.

Na závěr by bylo vhodné zmínit, že kromě využívání magenergie pomocí výše popsaných přístupů je popsána také tzv. magie těla. Jedná se o proces vědomého i nevědomého usměrňování a zužitkování magenergie všemožnými živými bytostmi. Příkladem vědomého usměrňování může být hraničář, který se psychickým tréninkem naučí zapalovat za letu šíp, nebo válečník, který si mentálním cvičením vytvoří ochrannou bariéru. Některé bytosti mají již toto usměrňování vrozené a činí ho tedy nevědomě, příkladem mohou být jednorožci, schopni si vytvořit energetickou bariéru, nebo víly, které mohou ovlivnit činy ostatních živých bytostí.