O sférách a astrálech

Celý svět Tornelionu, v němž leží i město Brožov, tvoří jen jednu z mnoha sfér. Sférami se zevrubně zabývají učenci nazývaní sférologové.

Podstatu a uspořádání sfér je velmi vhodné přirovnat k bublinám v mýdlové pěně. Sféry jsou různě velké (od velikosti krabičky od sirek po zdánlivě nekonečný vesmír), mají mezi sebou nestejně silnou hranici - oponu, a také k sobě rozličně přiléhají. Umístění sfér není statické – sféry po sobě kloužou a mění své vzájemné uspořádání. Tento pohyb je však velmi pomalý, v řádu tisíciletí. Sférologové tvrdí, že se vícero sfér může dokonce sloučit v jednu, nebo naopak jedna sféra se může rozdělit na více samostatných sfér. Domnívají se ovšem, že tento jev vyžaduje značné množství magické energie neboli magenergie. Celý proces může být také usnadněn abnormalitami a nerovnostmi v oponách sfér.

Těmto abnormalitám a ztenčeninám dále také vděčíme za mnohé jevy, které můžeme na Tornelionu pozorovat. Mimo jiné mezi ně patří magenergetické proudy a pohyb astrálů mezi sférami.

Magenergie, která je na Tornelionu všudypřítomná, je druh energie proudící všemi sférami. Sférologové se domnívají, že hladina magenergie se v jednotlivých sférách liší a v některých je jí více, v jiných méně. Neexistuje ale sféra, kde by nebyla magenergie žádná. Její průchod mezi sférami je pak usnadněn ztenčeninami v oponě sfér, které představují na Tornelionu magenergetická (zkráceně magická) zřídla. Magenergii a zřídlům bude s ohledem na jejich důležitost věnováno zvláštní pojednání.

Jak již bylo zmíněno výše, mezi sférami také probíhá pohyb bytostí zvaných astrálové. Astrál není nic jiného než označení pro sférické cestovatele. Tedy pokud by se tvor z Tornelionu vydal do jiné sféry, bude v této jiné sféře pro její obyvatele také astrálem. Zároveň bude mít i jiné fyzické, psychické a magické schopnosti, než měl ve své původní sféře.

Stejně jako vyžadují určité množství magenergie sférické změny (tj. slučování a rozdělování sfér), také sférické cestování má svojí cenu. Cestování živých bytostí mezi sférami si však žádá více než jen investici magenergie. Astrál je vždy přizpůsoben pobytu ve své sféře, a tudíž pobyt ve sféře jiné má vysoké energetické nároky (jakoby se pták snažil žít pod vodou). Setrvání astrála v nové sféře si tak žádá každodenní oběti, a to doslova. Za každý den strávený v cizí sféře musí astrál ukončit život a pozřít část duše tvora z dané sféry, čímž se dočasně naladí na matérium nového světa, a tím vyrovná energetickou diskrepanci způsobenou svojí přítomností. Když se mu toto nepodaří, zaplatí životní energií vlastní. Výše popsané není jediný způsob, jak může astrál ve sféře setrvat, ale je patrně nejvíce přímočarý.

U astrálů, kteří navštívili Tornelionskou sféru, byl vyzkoušen i jiný způsob, jak se s trvalým pobytem astrála v cizí sféře vypořádat. Je možné provést mocný magický rituál, který přestaví vnitřní uspořádání astrála tak, že ho uvede do stavu plně kompatibilního s matériem nového světa. Tento rituál ovládají mágové v Brožově a jeho tajemství si přísně střeží. Rituál astrálům poskytuje zvláštní mentální nadání. Takovéto astrály nazýváme empatiky – vnímají emoce ostatních tvorů a jsou schopni je také ovlivnit.

Nejbližšími sférami sousedícími s tou naší, tornelionskou, jsou tzv. Sféry elementálních plání. Z pozorování se dá usoudit, že tyto sféry jsou ve společné "sférokupě", tj. tyto sféry mají nejtěsnější kontakt se sférou Tornelionskou. Astrálové navštívivší Tornelion velice často pochází právě z těchto sfér. Nejvýznamnější z nich je tzv. Bronzové město, jehož vládce Marraka Al-Sidan Al-Harig ben Lazena uzavřel dohodu o toleranci mezisférického cestování a pobytu s tornelionským mágem Khelbenem Al Tarem, významným sférologem.

V rámci astrálního cestování a pozorování byly nalezeny i takové sféry, které  trvale mění své návštěvníky, takže po určité době nejsou schopni je opustit, a některé astrální cestovatele dokonce ihned polapí a již nikdy nepustí zpět. Některé sféry jsou zcela netečné a bezpečné, až nudné. Na základě všech získaných poznatků sférologové věří, že existují i takové sféry, které jsou natolik odlišné od sféry Tornelionské či dalších navštívených a popsaných, že do nich nelze vůbec vstoupit.

Posledními speciálními sférami, které je důležité zmínit,  jsou pak tzv. Zásvětní  sféry. Tyto sféry jsou velice těsně spjaty s klasickými sférami, ale vykazují odlišnou magenergetickou bilanci. Zásvětní sféry do sebe nasávají střípky duší zemřelých tvorů skrze ztenčeniny v oponě, přičemž vznik tohoto jevu bývá přičítán magenergetickým změnám doprovázejícím akt smrti. Střípky duší nejsou pasivním elementem v zásvětních sférách - mohou v nich sice zůstat uvízlé, ale mohou také  ze zásvětních sfér putovat do dalších sfér vlastněných a "spravovaných" bohy. Bohové dokáží střípky duše znovu zkompletovat, složit a bytost oživit. V některých případech se mohou střípky v zásvětní sféře  omylem (nebo vnějším působením) zkumulovat a vytvořit tzv. nemrtvého, který se vrátí do své původní sféry. Výše zmíněné jevy mnohdy závisí i na množství a velikosti střípků duší, ale i na vnějším, ať již náhodném nebo úmyslném, působení.