Vláda a zákon v Brožově

Řízení města

"Brožov je můj..." Místodržící Luccasso Katcherio, mnohokráte
"...já jsem Brožov!"  Místodržící Luccasso Katcherio, občas

Co si budeme, v Brožově vládne stále feudální systém, i když je občas trošku schovaný za povolení drobných rozhodnutí. Když se Katcherio dostal k Brožovu, tak z toho nebyl vyloženě šťastný, avšak za pár let se mu vhodnou mírou ignorance drobného zločinu a nastavení mocenských sil podařilo vybudovat relativně funkční systém, který bohužel jeho odchodem dostal zabrat trošku víc, než je z jeho pohledu snesitelné.

 

Městská rada

Městská rada jako taková je primárně poradní orgán, sloužící k veřejnému probírání důležitých záležitostí. Nemá právo vydávat zákony či opatření, k tomu je vždy potřeba místodržící či jím jmenovaný zástupce.

Rada je usnášeníhodná v případě alespoň poloviční účasti.

Radu jako takovou svolává místodržící alespoň jednou denně. Zasedání jako takové je veřejné. Na radě se probírají dvě kategorie návrhů:

  1. Návrhy předložené členy rady během zasedání rady.
  2. Návrhy předložené obyvateli Brožova. Tyto návrhy je třeba odevzdat písemnou formou místodržícímu, alespoň hodinu před zasedáním rady.

O výsledku a postoji rady k probíranému návrhu se hlasuje metodou 1 zástupce = 1 hlas. Hlasování není tajné, členové rady za svým rozhodnutím stojí a neměli by se bát ho prezentovat veřejně. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas pana místodržícího.

Místodržící má možnost vetovat rozhodnutí, pokud je k tomu závažný důvod. Mezi ty se počítá ohrožení bezpečnosti Brožova, Koruny a tak dále.

Členové městské rady

Členové městské rady jsou osoby pověřené vykonáváním úřadu ve správě města a zástupci cechů.

 

Úřady

Osoby do jednotlivích úřadů jmenuje a odvolává místodržící.

Jednotlivé úřady může zřizovat a rušit místodržící dle potřeb města.

Osoby vykonávající daný úřad mají právo zřizovat sobě své pomocníky a pobírat k tomu příslušnou mzdu.

Ne všechny osoby vykonávající úřad mají právo na místo v radě.

 

Cechy

Cechy jsou silné městské frakce, jež se podílí na řízení města.

Podmínky na zřízení cechu

Statut cechu uděluje a odebírá místodržící. Frakce, jež má ambice stát se cechem, kontaktuje místodržícího již před začátkem ročníku a předloží důvody proč by se měla podílet na vedení města. Statut cechu není trvalý a je potřeba před místodržícím každý ročník znovu obhájit. K odejmutí či získání statutu cechu může ve zvláštních případech dojít i v průběhu hry.

Stanovy cechu

Stanovy cechu jsou úředním dokumentem, jenž uvádí jméno, činnost, sídlo a znak cechu.

Dále stanovy uvádějí jména a podpisy cechmistra, zástupce cechmistra a ostatních členů.

Stanovy musí být v souladu se zákony Brožovskými i královskými a v souladu se slušnými mravy.

Cech má právo své stanovy pravidelně aktualizovat se souhlasem místodržícího.

Cechovní práva

Každý cech má nárok na to, aby byl zastoupen v městské radě a měl hlasovací právo.

Také má nárok na finanční nebo jinou odměnu za své služby pro město.

Cechovní povinnosti

Na vyzvání místodržícího poskytnout městu Brožov své služby a odborný názor.

 

Zákon v Brožově

Drobné přečiny

Těžké zločiny

Přiznání se pod vlivem veritaséra či jiných látek majících stejné účinky není u soudu považováno za důkaz.

Žádný hráč nesmí být vězněn déle jak 30 minut hry, pokud s tím sám nesouhlasí.

Při mučení je nutné se vždy předem dohodnout s hráčem, do jaké míry je jej ochoten hrát.

 

Brožovský zákoník sepsaný hráči: Zde!