Torvirské državy

Torvirské državy

Oblast: Fendea, Ormea

Hlavní město: Bakrosh (oblast Fendea)

Panovník: Starosta Gonzo Mikota

Státní zřízení: Městský stát 

Znak: Zelený leknín ve zlatém poli (standarda)


Geografie a stručná historie

Torvirský poloostrov byl osídlen během Prvních válek zelených kůží napřed gobliny a během Druhých válek i orky. Později je doplnili lidští renegáti z císařství a během Temného přílivu i uprchlíci včetně hobitů, čímž vznikl zajímavý rasový guláš. Přesto funkční a dávající městu Bakrosh svérázný punc. Z dlouhodobého hlediska se jednalo vždy o okrajovou a pouze tolerovanou oblast říše, kam se stahovaly nepohodlné osoby. Jedinou světlou výjimkou bylo období obchodních styků s Kitájci.

Torvirský Kaganát pak vznikl z mnoha kočovných kmenů potomků renegátů z říše, které se pohybovaly na jihozápadě, především v Suchém moři. Již před válkou si vůdce jednoho z mnoha kmenů, Fukna li-Ponra, začal pomalu, ale jistě budovat silnější postavení a začínal se mezi kmeny těšit velké úctě. V okamžiku, kdy přišla válka, si již podmanil několik kmenů a v nastalém chaosu a s pozorností říše upřenou na západ v tichosti uchvacoval další a další území. Brzy poté, kdy s tichou podporou Bakroshe uchvátil celý Montauban, vyhlásil kaganát a prohlásil, že zničí zbytky říše pod kopyty svých koní a pod hroty svých šípů. V tomto snažení mu pomáhalo i několik orčích kmenů, které chtěly navázat na vlastní historii v této oblasti. Ve skutečnosti však kaganát podnikal spíše jen nájezdy ze stepí Suchého moře až k hlavnímu městu Fibonee a nutil tak říši vázat jinde tolik potřebné vojáky u svých jihovýchodních hranic.

Hospodářství

Torvirské državy jsou potravinově soběstačné díky důmyslnému systému zemědělství, který staví na vodních dílech na řece Kadlen, a rybolovu. Nenachází se zde však žádné nerostné bohatství ani průmysl. Největším sídlem je město Bakrosh, které je zároveň významným přístavem.

Současná politika

Král Nikodém Lathmorský se rozhodl uzavřít druhou jižní frontu a podnikl na jaře roku 1522 drtivý nájezd na provincii Montauban, kdy byl zabit kagan Fukna li-Ponra. Lathmora vytlačila přeživší kočovníky až ke Kernské šíji, která odděluje Torvirský poloostrov od Suchého moře, a započala s výstavbou Nikodémova valu. Ten má za úkol udržet odbojné zbytky kočovníků, orků, goblinů a hobitů, kteří nepřijali nadvládu Lathmory, izolované na poloostrově, aby nevázali na severozápadě tolik potřebné lathmorské vojsko na dlouhé hranici Montaubanu. Torvir se tak po pádu kaganátu snaží udržet svoji nezávislost, které si místní velice cení, a příliš Lathmoru nedráždit.

Obyvatelstvo

Převažují lidé, orci, goblini a v menším počtu i hobiti. Obvykle potomci národů, které sem zahnal útlak říše nebo jiné historické události.

Zvláštnosti

Okolí města Bakrosh je známé svou zvláštní architekturou a oblečením místních, kteří si i po stovkách let udržují zvyky z daleké Kitáje (styl Japonsko).