Dahirský emirát

Dahirský emirát

Oblast: Andalen, Asvalen, Arjang, Glivrar, Hagfors, Leira, Sumbar

Hlavní město: Fénikar (oblast Leira)

Panovník: Emír Razeem al-Akhtar (rebelové) a současně sýfovští kněží

Státní zřízení: Teokratická monarchie

Znak: Černý, dvouhlavý orel ve zlatém štítu (gotický štít)

 

Geografie a stručná historie

Dahirský emirát byl dříve jižní částí císařství a dlouhou dobou na pokraji zájmu. To však skončilo začátkem patnáctého století, kdy byla v poušti v oblasti Glivrar objevena bohatá naleziště zlata. Netrvalo dlouho a zdejší místodržící Mahmúd al-Akhtar si prosadil povolení k velkooběmovému obchodu s ekonomickými otroky z celého císařství, které poslal do zlatých dolů. To způsobilo bleskový výstup Dahirské oblasti mezi nejdůležitější části říše. Gladiátorské zápasy a nejproslavenější veřejné domy pak nalákaly do Dahiru tolik potřebný kapitál. Občanskou válku v rámci císařství Mahmúdúv vnuk Razeem al-Akhtar uvítal jako možnost, jak zužitkovat nabyté prostředky a vliv a legitimizovat nadvládu svého rodu nad prosperujícím Dahirem. Jakmile poslal Nikodémus požadavek pro odvody do vojska a vybrání válečných berní, tak Razeem sepsal proklamaci o totální autonomii a nezávislosti na říši nazvanou "Trpělivost pouště a moc zlata" a vyhlásil roku 1514 Dahirský emirát. Razeem však emírem nezůstal dlouho, neboť se roku 1519 objevil avatar Sýfy, nové vtělení této pouštní bohyně. Razeem ustoupil do pozice velkovezíra a oficiálně jí předal vládu. Ne všichni to přijali lehce, její kněží však v zemi velmi rychle a tvrdě zjednali pořádek, což vedlo k vlně uprchlíků, kteří hledali bezpečí v okolních zemích, především Kapitule a Denardu. 

Hospodářství

Dahirský emirát se rozléhá v oblasti pouští a savan. Již v letech těsně před válkou si dokázal zajistit vliv na rozsáhlé úrodné oblasti Sumbar a Hagfors, které postupně začlenil do svého dominia, a po vypuknutí války silou zabral neméně úrodný Andalen. V oblasti Glivrar se nacházejí nejvýnosnější zlaté doly na celém Tornelionu. 

Současná politika

Dahirský emirát měl díky nástupu Sýfy napjaté vztahy s Gelreánským královstvím, Denardským velkoknížectvím i Kaladorskou kapitulou, které hrozily přerůst v otevřený válečný konflikt. 

Po zničení avatara bohyně Sýfy v Brožově roku 1522 se v zemi odehrává občanská válka mezi loajálními sýfovci a zastánci starých pořádků, kteří chtějí v čele opět emíra al-Akhtara. Ten byl sýfovci vsazen do žaláře pro velezradu, ale byl odbojáři s pomocí Kaladorské kapituly osvobozen a nyní je v exilu v Kapitule. Oblast Sumbar nyní obsadily kaladorské dobrovolnické oddíly tvořené většinově Dahirci, kteří se rozhodli získat zpět svůj domov.

Obyvatelstvo

Dahirský emirát je převážně obýván lidmi, kočkolidé patří k druhé nejpočetnější skupině. Elfové a hobiti patří mezi početné minority, stejně jako trpaslíci v horách.

Zvláštnosti

V poušti Tisíc sluncí se nachází dvě magická Zřídla tzv. "suchého" typu, která k sobě stahují vzdušnou vlhkost a podzemní vodu z širokého okolí. V místě zřídel tak pramení dvě řeky - Fatea a Morga - které podél svého toku vytvářejí úzké pruhy obyvatelného území, načež se za svým soutokem prohlodávají pohořím Hranice jihu. Mezi těmito zřídly pak stojí město Alanir, které je vybudováno ve velké oáze na spojnici mezi oběma zřídly.